Zdravotná starostlivosť poistenca EÚ v SR

Poskytnutie a úhrada cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi iného členského štátu Európskej únie v Slovenskej republike

Poistenec má pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti právo na dodržanie všetkých nárokov, ktoré mu garantujú ustanovenia Smernice i národná slovenská legislatíva

Úhradu poskytnutej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vykoná poistenec priamo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri určení ceny za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť postupuje podľa zákona o cenách. Cena poskytnutej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti musí byť pre poistenca iného členského štátu Európskej únie rovnaká ako cena pre slovenského poistenca.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví poistencovi iného členského štátu Európskej únie správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie choroby vrátane jej kódu, faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné.

Ak sa poistenec iného členského štátu Európskej únie preukáže u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti lekárskym predpisom alebo lekárskym poukazom, ktorý bol vystavený v inom členskom štáte Európskej únie, a nepreukáže sa nárokovým dokladom vystaveným podľa ustanovení koordinačných nariadení, osoba oprávnená vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny mu vydá liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu za plnú úhradu.

Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 23. februára 2021