FAQ

1. Môžem sa obrátiť na súd aj bez toho, aby som mal výsledok dohľadu z ÚDZS? 

Áno, môžete. Výsledok dohľadu z ÚDZS nie k podaniu na súd potrebný.
Súdy vykonávajú svoju činnosť nezávisle od výsledkov dohľadu ÚDZS. Preto je na rozhodnutí podávateľa, kedy sa s ochranou svojich práv a právom chránených záujmov na súd obráti.

 2. Na akú inštitúciu sa mám obrátiť vo veci náhrady škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť? 

Náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môžete uplatniť v občiansko-právnom konaní na súde. Úrad nemá právomoc riešiť náhradu škody.
Vysvetlenie: V prípade zistenia pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže úrad poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nariadiť realizáciu nápravných opatrení a udeliť mu pokutu (ale nemá právomoc riešiť náhradu škody poškodenému).

3. Ako dlho trvá výkon dohľadu? 

Úrad má povinnosť skončiť výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou do 9 mesiacov od začatia výkonu dohľadu (týka sa to podnetov, ktoré boli úradu doručené od 1.5.2021). Ak doručený podnet nebol úplný, táto lehota začína plynúť odo dňa doručenia riadne doplneného podnetu.
Stanovenú lehotu na ukončenie výkonu dohľadu môže predseda úradu v prípadoch hodných osobitného zreteľa predĺžiť, avšak najviac o 3 mesiace.
Ak je predmetom podania úmrtie pacienta, úrad v súlade s ustanovením § 43 ods. 11 zákona 581/2004 Z.z. môže k dohľadu pribrať znalca. Od vydania poverenia do podania znaleckého posudku znalcom lehota stanovená na ukončenie dohľadu neplynie.
Lehota na ukončenie výkonu dohľadu sa nevzťahuje na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne skončený do 30.04.2021.

4. Ako a kam mám podať podnet na výkon dohľadu? 

Podnet môžete poslať:
a) Elektronicky – vyplňte formulár „Podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou“, ktorý sa nachádza na tomto portáli, následne vygenerovaný pdf súbor elektronicky podpíšte a odošlite Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) – www.slovensko.sk
b) Poštou – vyplňte formulár „Podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou“, ktorý sa nachádza na tomto portáli. Po vyplnení vytlačte vygenerovaný pdf formulár, vlastnoručne ho podpíšte a odošlite na adresu, ktorá je uvedená vo vygenerovanom formulári. Upozornenie: podnet musí podávateľ vlastnoručne podpísať, inak nebude podnet spĺňať zákonom stanovené náležitosti a úrad nebude môcť začať výkon dohľadu.
Pokiaľ preferujete zaslanie poštou, platí, že podnet je potrebné zaslať na pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), ktorá je na základe teritoriálnych kompetencií oprávnená na výkon dohľadu (pozn. pre každý samosprávny kraj je zriadená jedna pobočka úradu, ktorá vykonáva dohľad u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s miestom prevádzky v danom kraji).
Ak chcete vyjadriť nespokojnosť s postupom viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú svoje prevádzky v rôznych krajoch, je vhodné podnet zaslať na ústredie úradu (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava), ktoré rozhodne o gestorovi výkonu dohľadu a predmetné podanie príslušnej pobočke obratom pridelí.

5. Mám poslať spolu s podnetom aj zdravotnú dokumentáciu?

Zdravotnú dokumentáciu pacienta nie je potrebné zasielať (pokiaľ je dokumentácia, ktorú máte k dispozícií dôležitá pre objasnenie predmetu podania, môžete ju úradu spolu s podnetom, samozrejme, odoslať).
Úrad si totiž v rámci výkonu dohľadu vyžiadava relevantnú dokumentáciu od všetkých zainteresovaných subjektov – teda od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa vykonáva dohľad a pre zabezpečenie maximálnej objektivity úrad oslovuje v rámci súčinnosti aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí participovali v danom období na liečbe pacienta. V snahe o komplexný pohľad na zdravotný stav pacienta úrad vždy oslovuje aj všeobecného lekára, u ktorého je pacient kapitovaný, ktorý vedie jeho kompletnú zdravotnú dokumentáciu a má celkový obraz o jeho zdravotnom stave, sleduje vývoj jeho chronických ochorení, eviduje históriu jeho komplikácií a hospitalizácií. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby podávateľ odovzdal zdravotné záznamy (zdravotnú kartu), ak ich má u seba, svojmu zmluvnému lekárovi.

6. Bude podávateľ podnetu k prevereniu správnosti poskytnutej starostlivosti prizvaný na stretnutie na úrad?

Preverovanie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti úrad realizuje dohľadom, ktorého podmienky sú presne definované zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri výkone dohľadu úrad vychádza zo záznamov v zdravotnej dokumentácii. Zdrojom informácií pre úrad je teda kompletná zdravotná dokumentácia týkajúca sa dohliadaného obdobia, písomné vyjadrenia dohliadaného subjektu/dohliadaných subjektov a odborné stanoviská konzultantov úradu. Úrad posudzuje údaje zo zdravotnej dokumentácie, vrátane údajov zo súvisiacej obrazovej dokumentácie, výsledkov laboratórnych vyšetrení a ošetrovateľskej dokumentácie, komplexne. Podkladom pre ukončenie dohľadov nie sú výpovede svedkov/podávateľa. Z uvedeného vyplýva, že podávateľ, prípadne pacient nie je prizvaný na stretnutie s cieľom získavania informácii k danému prípadu. Úrad rovnako nie je oprávnený pozývať si pacientov za účelom vyšetrenia, alebo posúdenia ich aktuálneho zdravotného stavu. Avšak v intenciách platnej legislatívy (§47 ods. 2 písm. c) bod 3. zákona č. 581/2004 Z.z.) je úrad povinný prerokovať písomné námietky k predbežnému protokolu okrem dohliadaného subjektu aj s „osobou, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo jej zákonným zástupcom, alebo blízkou osobou osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mohli byť porušené, ak osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mohli byť porušené, nežije“ – t.j. úrad je povinný písomné námietky k predbežnému protokolu prerokovať aj s pacientom, alebo zákonným zástupcom pacienta, alebo blízkou osobou pacienta, ak ide o pacienta, ktorý už nežije.

7. Existuje nejaké časové obmedzenie na podanie podnetu? 

Úrad posudzuje poskytnutú zdravotnú starostlivosť a správnosť medicínskych postupov od 01.01.2005 (t.j. úrad neprešetruje podnety na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá bola poskytnutá do 31.12.2004)
Podnet je v zmysle platnej legislatívny možné podať v akomkoľvek časovom horizonte od poskytnutia zdravotnej starostlivosti po zohľadnení vyššie uvedenej informácie. Ak zvažujete podať podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, odporúčame Vám tak urobiť čo najskôr. Pokiaľ je podnet podaný s väčším časovým odstupom od poskytnutia zdravotnej starostlivosti, môžu nastaviť viaceré okolnosti, ktoré výrazne skomplikujú výkon dohľadu (napr. medzičasom sa môže pôvodný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti transformovať na iný právny subjekt, lekár už nemusí byť u pôvodného poskytovateľa zamestnaný, atď.)

8. Môže zostať identita pacienta/podávateľa utajená?

Nie, identita pacienta/podávateľa nemôže zostať utajená. Výkonom dohľadu sa totiž vždy prešetruje zdravotná starostlivosť na podklade zdravotnej dokumentácie konkrétneho pacienta.

9.Lekár ma odmietol vyšetriť. Čo s tým?

Ak Vám lekár odmietol poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť, obráťte sa na orgán, ktorý vydal lekárovi povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.
Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

  1. Samosprávne kraje (Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu)
  2. Ministerstvo zdravotníctva SR (Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
    https://www.health.gov.sk/?organizacie-v-posobnosti-ministerstva)

10. Prešetruje úrad aj správnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov v zahraničí?

Nie, úrad nemôže prešetrovať správnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v zahraničí, pretože výkon jeho právomoci je daný hranicami územia Slovenskej republiky. Úrad môže vykonávať dohľad výlučne u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí získali povolenie na svoju činnosť podľa ustanovení zákonov platných na území Slovenskej republiky. Pokiaľ chcete podať podnet na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý pôsobí mimo územia Slovenskej republiky, obráťte sa na príslušnú inštitúciu v danej krajine.

Publikované: 12. februára 2021
Naposledy upravené: 12. februára 2021