F0-Formuláre

Podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

(podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) môže podať

osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej ako “dotknutá osoba alebo aj pacient, prípadne zákonný zástupca alebo blízka osoba pacienta, splnomocnený zástupca”)

Kto podáva podnet:

Odkaz na formulár

Som dotknutá osoba/pacient


1.1

Občan Slovenskej republiky

1.2

Cudzinec

Som zákonný zástupca pacienta


2.1

Zákonný zástupca maloletého dieťaťa

2.2

Súdom ustanovený opatrovník v zmysle Občianskeho zákonníka

Som blízka osoba pacienta


3.1

Manžel, manželka

3.2

Syn, dcéra

3.3

Rodič

3.4

Vnuk, vnučka

3.5

Starý rodič

3.6

Brat, sestra

3.7

Iná blízka osoba – popíšte


Podávateľ podnetu (dotknutá osoba/pacient, zákonný zástupca pacienta, blízka osoba pacienta) môže podľa § 43a ods. 6 zákona 581/2004 Z. z. písomne splnomocniť inú osobu na podanie podnetu.

Som splnomocnený zástupca


4.0

Splnomocnená osoba na podanie podnetu


Späť na úvodnú stránku

Publikované: 5. novembra 2021
Naposledy upravené: 7. marca 2023