Úvod

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je zriaďovateľom Národného kontaktného miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike.

Portál podnetov ÚDZS poskytuje poistencom informácie o :

  • nárokoch a právach na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť
  • možnostiach úhrady nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť
  • právnych a administratívnych možnostiach riešenia sporov podľa slovenskej a európskej legislatívy
  • národných kontaktných miestach iných členských štátov EÚ
  • poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike: odborné zameranie, licencie, povolenia, kontaktné údaje, možnosť bezbariérového prístupu

NKM je zároveň asistenčnou službou v zmysle nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Publikované: 11. februára 2021
Naposledy upravené: 11. februára 2021