Práva a nároky – slovenská legislatíva

Práva a nároky poistenca podľa slovenskej legislatívy
 • právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia,
 • právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania,
 • právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu,
 • právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (tzv. informovaný súhlas),
 • právo na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,
 • právo na rozhodnutie o účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • právo na odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
 • právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom,
 • právo na zmiernenie utrpenia,
 • právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
 • právo na odmietnutie pitvy,
 • právo na informácie o cene poskytovanej zdravotnej starostlivosti a na vydanie dokladu o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a dokladu o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Poučenie a informovaný súhlas s liečbou

Zdravotnú starostlivosť je možné poskytovať pacientovi len s jeho informovaným súhlasom.

Práva pacienta vo vzťahu k zdravotnej dokumentácii

 • na riadne vedenie zdravotnej dokumentácie v súlade s platnou slovenskou legislatívou,
 • na poskytnutie informácií zhromaždených vo svojej zdravotnej dokumentácii týkajúce sa jeho zdravotného stavu (aj zákonnému zástupcovi),
 • na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, toto oprávnenie je taktiež priznané manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti pacienta , a to v celom rozsahu,
 • na obstaranie výpiskov alebo kópií zo zdravotnej dokumentácie,
 • na splnomocnenie osoby oprávnenej na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie a vykonávanie výpiskov alebo kópií z nej. Plnomocenstvo na vyššie uvedené úkony môže udeliť aj zákonný zástupca pacienta.

Všetky uvedené práva a nároky vyplývajúce zo slovenskej legislatívy musia byť dodržané pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pacientovi/poistencovi z iného členského štátu EÚ.

Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 23. februára 2021