Sťažnosti a ich náprava

Postup pri sťažnostiach a mechanizmy na zabezpečenie nápravy

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo

a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu (zákon č. 581/2004 Z. z.), ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu (§ 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z.), ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Orgánom príslušným na výkon dozoru je Ministerstvo zdravotníctva SR alebo samosprávny kraj, ktorý vydal poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Ak chcete podať sťažnosť, môžete tak urobiť na tomto mieste.

Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 23. februára 2021