Podnet odoslaný

Váš podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou bol úspešne vygenerovaný. Vyplnený formulár bol odoslaný na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Ďalej postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.


Akým spôsobom chcete podať podnet?

POŠTOU

ELEKTRONICKY

Pokyny ako ďalej postupovať:

Pokyny ako ďalej postupovať:

  1. Vytlačte si formulár, ktorý Vám bol zaslaný na Vami zadaný email
  2. Vytlačený formulár vlastnoručne podpíšte
  3. Podpísaný formulár odošlite na adresu miestne príslušnej pobočky
  1. Formulár, ktorý Vám bol zaslaný na Vami zadaný email, si uložte do svojho počítača
  2. Prihláste sa na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk)
  3. Načítajte formulár, elektronicky ho podpíšte a odošlite Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ďalšie dôležité informácie:

Ak bude úradu doručený podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou so všetkými potrebnými náležitosťami, úrad začne výkon dohľadu. Úrad je povinný skončiť výkon dohľadu do 9 mesiacov od začatia výkonu dohľadu (táto lehota sa nevzťahuje na podnety prijaté do 30. apríla 2021). V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže predseda úradu uvedenú lehotu predĺžiť, a to najviac o tri mesiace.

(Pozn. V prípade, keď úrad v rámci dohľadu prizve odborného konzultanta alebo znalca, od vydania poverenia pre prizvanú osobu až do doručenia posudku, stanoviska alebo odborného vyjadrenia prizvanou osobou lehota neplynie.)

Ak podnet na výkon dohľadu neobsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, úrad Vás bezodkladne vyzve na doplnenie potrebných náležitostí podnetu.

S účinnosťou od 01.01.2023 je po ukončení výkonu dohľadu podávateľ podnetu zo strany úradu informovaný o výsledku výkonu dohľadu a so zistenými skutočnosťami pri výkone dohľadu.

Ďakujeme, že ste použili Portál podnetov.

Publikované: 9. decembra 2021
Naposledy upravené: 24. apríla 2023