Podnet odoslaný 3-7

Váš podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou bol úspešne vygenerovaný. Vyplnený formulár bol odoslaný na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Ďalej postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.


Akým spôsobom chcete podať podnet?

POŠTOU

ELEKTRONICKY

Pokyny ako ďalej postupovať:

Pokyny ako ďalej postupovať:

  1. Vytlačte si formulár, ktorý Vám bol zaslaný na Vami zadaný email
  2. Vytlačený formulár vlastnoručne podpíšte
  3. Podpísaný formulár odošlite na adresu miestne príslušnej pobočky
  1. Formulár, ktorý Vám bol zaslaný na Vami zadaný email, si uložte do svojho počítača
  2. Prihláste sa na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk)
  3. Načítajte formulár, elektronicky ho podpíšte a odošlite Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ďalšie dôležité informácie:

Ak bude úradu doručený podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou so všetkými potrebnými náležitosťami, úrad začne výkon dohľadu. Úrad je povinný skončiť výkon dohľadu do 9 mesiacov od začatia výkonu dohľadu (táto lehota sa nevzťahuje na podnety prijaté do 30. apríla 2021). V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže predseda úradu uvedenú lehotu predĺžiť, a to najviac o tri mesiace.

(Pozn. V prípade, keď úrad v rámci výkonu dohľadu prizve za účelom vypracovania znaleckého posudku znalca, čas potrebný na vypracovanie znaleckého posudku sa nezapočítava do stanovenej lehoty na ukončenie dohľadu.)

Ak podnet na výkon dohľadu neobsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, úrad Vás bezodkladne vyzve na doplnenie potrebných náležitostí podnetu.

Rozsah v ktorom bude podávateľ informovaný o výsledku dohľadu:

  • ak podnet podáva pacient, bude informovaný o skutočnostiach zistených výkonom dohľadu v celom rozsahu
  • ak podnet podáva blízka osoba, táto bude informovaná v rozsahu informácie o porušení všeobecne záväzného právneho predpisu.

Vzor tlačiva Udelenie súhlasu. Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje podať pacientovi podnet, pričom pacient s podaním podnetu preukázateľne súhlasí – podpísaný súhlas je potrebné vyplniť a pridať pri zaslaní podnetu poštou, alebo elektronicky.

Ďakujeme, že ste použili Portál podnetov.

Publikované: 3. januára 2022
Naposledy upravené: 10. januára 2022