Kedy sa obrátiť na úrad

Dohľad nad správnym poskytnutím zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Ak sa občan domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nemocnica/lekár) o nápravu. Podnet sa podáva písomne.
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podnetu nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia podnetu, osoba má právo:

  1. požiadať úrad o vykonanie dohľadu, ak predmetom podnetu je
    – správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo ošetrovateľskej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
    – správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci,
    – správne poskytovanie osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave.

  2. obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru (MZ SR, VÚC, komory), ak predmetom podnetu je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Dohľad nad zdravotným poistením

Úrad vykonáva dohľad nad činnosťou zdravotných poisťovní. 

Pri pochybnosti o zákonnosti postupu zdravotnej poisťovne sa môže poistenec alebo platiteľ poistného obrátiť so svojím podnetom na úrad, ktorý následne postup zdravotnej poisťovne preskúma.

V podnete je potrebné uviesť, proti postupu ktorej zdravotnej poisťovne podnet smeruje, v čom podávateľ podnetu považuje postup zdravotnej poisťovne za nesprávny a nezákonný. K podnetu je potrebné pripojiť všetky relevantné listiny. 


Úrad vykonáva dohľad podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet občana, ktorým žiada úrad o vykonanie dohľadu, nie je sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.


Upozornenie: Prípadnú náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môže poškodený uplatňovať v občiansko-právnom konaní. Úrad náhradu škody nerieši.  

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020