9-Iné

Iné

1. Úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí

V prípade, ak Vám zo strany príslušnej zdravotnej poisťovne:

  1. nebola preplatená poskytnutá zdravotná starostlivosť nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
  2. nebola schválená zdravotnícka pomôcka,
  3. nebola preplatená liečba alebo nedostatočne preplatená liečba v zahraničí (okrem prípadov liečby, na ktorú bol poskytnutý predchádzajúci súhlas Vašej zdravotnej poisťovne s liečbou v cudzine, ak ide o ochorenie podľa vyhlášky č. 341/2013 Z. z. MZ SR, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia)

je potrebné, aby ste Váš podnet prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistený.

Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej žiadosti zo strany zdravotnej poisťovne, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


2. Neschválenie liekov na výnimku

Ak sa Vaše podanie týka schvaľovania úhrady lieku na výnimky zo strany zdravotnej poisťovne, je potrebné, aby ste Váš podnet prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistený.

Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej žiadosti zo strany zdravotnej poisťovne, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


3. Dlžníci na poistnom

Ak sa domnievate, že Vás zdravotná poisťovňa neoprávnene eviduje v zozname dlžníkov, máte právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov. Námietku je možné podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na elektronickej adrese, ktorú je zdravotná poisťovňa povinná zverejniť spolu so zoznamom dlžníkov.

Zdravotná poisťovňa je povinná

  1. preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do piatich pracovných dní od jej prijatia,
  2. vyradiť dlžníka zo zoznamu dlžníkov v lehote podľa písmena a), ak je námietka opodstatnená.

Dlžník na účely zákona č. 580/2004 Z. z. je poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

Ak nie ste spokojná/ý s preverením Vašej námietky voči zaradeniu do zoznamu dlžníkov, máte možnosť podať podnet na preverenie postupu zdravotnej poisťovne.


4. Neschválenie nároku na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, ak sa domnievate, že Vám bol neoprávnene zamietnutý návrh na kúpeľnú starostlivosť, je potrebné, aby ste Váš problém prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistená/ý.

Ak nebudete spokojná/ý s vybavením Vašej žiadosti zo strany zdravotnej poisťovne, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


5. Náhrada škody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Ak sa domnievate, že Vám bola spôsobená škoda a požadujete za ňu finančné odškodnenie, nárok riešte najskôr mimosúdne s osobou, ktorá Vám škodu spôsobila, prípadne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ nedošlo k vzájomnej dohode, obráťte sa na príslušný súd.


6. Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Ak Vám bolo odmietnuté poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ďalší postup sa odvíja podľa toho, kto Vám odmietol poskytnúť zdravotnú starostlivosť.

Ak vám bola odmietnutá starostlivosť v rámci mobilného odberného miesta (tzv. MOM), kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva. https://www.uvzsr.sk

V ostatných prípadoch pri ktorých máte podozrenie na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti sa obráťte na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva


7. Manipulácia s odobratým biologickým materiálom

V prípade, ak došlo k zámene odobratého biologického materiálu, k znehodnoteniu biologického materiálu, k jeho zlému označeniu, prípadne ak biologický materiál nebol doručený do laboratória, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva


8. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Ak sa Vaše podanie týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo Vašom regióne, voči ktorej máte výhrady, máte možnosť obrátiť sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu, príslušný samosprávny kraj, alebo Ministerstvo zdravotníctva.


9. Činnosť pohrebných služieb

V prípade otázok týkajúcich sa činnosti pohrebných služieb (napr. pochovanie a spopolnenie mŕtvych ľudských tiel a s tým súvisiace služby – príprava mŕtveho tela na pochovanie alebo spopolnenie a balzamovanie a služby pracovníkov pohrebného ústavu, poskytovanie služieb pohrebu a kremácie, prenájom obradných siení – prenájom alebo predaj hrobov, údržba hrobov a mauzóleí, atď.) sa obráťte na príslušný Živnostenský úrad, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), prípadne na obec.


Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 7. februára 2022