6-Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. a osobitnými predpismi.

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi , s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. (t. j. v zmysle uvedeného poskytovateľ nemá odovzdať dokumentáciu pacientovi, ale novému poskytovateľovi).

V prípade, ak Váš podnet súvisí s vedením zdravotnej dokumentácie, s odovzdaním zdravotnej dokumentácie, s informovaným súhlasom, so sprístupňovaním informácií o Vašom zdravotnom stave, prípadne zdravotnom stave Vám blízkej osoby, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva

3. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad vydáva povolenia na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby (záchrankám)


Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 27. januára 2022