4-Organizačné a materiálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení

Organizačné a materiálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade so stanovenými požiadavkami na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (Výnos MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL).

V prípade, ak ste neboli spokojný s počtom zdravotníckych pracovníkov, alebo s materiálno-technickým vybavením v zdravotníckom zariadení, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V prípade, ak nie ste spokojný s organizáciou práce v zdravotníckom zariadení, obráťte sa na vedenie zdravotníckeho zariadenia. Ak zdravotnícke zariadenie neodpovie, alebo nie ste s odpoveďou spokojný, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva

3. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad vydáva povolenia na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby (záchrankám)

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)

RÚVZ vydáva povolenia na prevádzku mobilných odberných miest (tzv. MOM-ky). Kontakty nájdete tu


Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 27. januára 2022