3-Správanie zdravotníkov

Správanie zdravotníkov
a etický kódex

Zdravotnícki pracovníci sú povinní vykonávať zdravotnícke povolanie v súlade s Etickým kódexom zdravotného pracovníka (Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.).

V prípade, že máte výhrady a neboli ste spokojný so správaním a prístupom zdravotníckych pracovníkov, adresujte svoj podnet podľa nižšie uvedeného členenia:

1. V prípade, ak mate výhrady voči správaniu zamestnanca ústavného zdravotníckeho zariadenia, obráťte sa na Etickú komisiu príslušného ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktorá sa zriaďuje podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 576/2004 Z: z.. Medzi ústavné zdravotnícke zariadenia patria: nemocnice, špecializované nemocnice, liečebne, hospice, domy ošetrovateľskej starostlivosti, liečebné kúpele.

2. V prípade, ak mate výhrady voči správaniu zamestnanca zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho ambulantnú zdravotnú starostlivosť, obráťte sa na Etickú komisiu príslušného samosprávneho kraja. Medzi zdravotnícke zariadenia poskytujúce ambulantnú zdravotnú starostlivosť patria: všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecné ambulancie pre deti a dorast, špecializované ambulancie, ambulancie pohotovostnej služby, ambulancie záchrannej zdravotnej služby, mobilné odberné miesta, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionáre, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilné hospice, ambulancie dopravnej zdravotnej starostlivosti, tkanivové zariadenia, atď.

3. Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu posudzuje etická komisia Ministerstva zdravotníctva SR.

4.V prípade, ak mate výhrady voči správaniu zamestnanca zdravotníckeho zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže, obráťte sa na Etickú komisiu Ministerstva spravodlivosti SR.

5. V prípade, ak máte výhrady voči správaniu zdravotníckeho pracovníka môžete svoj podnet adresovať aj na Etickú komisiu príslušnej komory zdravotníckych pracovníkov:

a) Lekár

Slovenská lekárska komora

https://lekom.sk/kontakty/slovenska-lekarska-komora


b) Zubný lekár

Slovenská komora zubných lekárov

https://www.skzl.sk/kontakt

c) Zdravotná sestra

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

https://www.sksapa.sk/kontakt.html

d) Ostatní zdravotnícki pracovníci

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

http://www.sekmtp.sk/kontakt

Slovenská komora fyzioterapeutov

https://komorafyzioterapeutov.sk/kontakt/

Slovenská komora zubných technikov

https://www.skzt.sk/

Slovenská komora ortopedických technikov

http://www.skort.sk/kontakt

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

http://www.skizp.sk/kontakty/kontakt-skizp

Slovenská komora psychológov

http://www.komorapsychologov.sk

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

https://www.skzz.sk/kontakt/

Slovenská lekárnická komora

https://www.slek.sk/kontakt

e) Etická komisia ÚDZS

V prípade, ak ste vo veci (ne)etického správania zdravotníckeho pracovníka podali podnet na príslušnú etickú komisiu a nie ste spokojní s výsledkom prešetrenia alebo ste viac ako 30 dní nedostali od príslušnej komisie odpoveď, môžete sa obrátiť na etickú komisiu úradu: hovorca@uzds-sk.sk.
V tomto prípade Vás žiadame o priloženie podnetu, ktorý ste podali, aj s identifikačnými údajmi a dátumom podania.


Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 27. januára 2022