1-Poskytnutá zdravotná starostlivosť

Poskytnutá zdravotná starostlivosť

znak hviezdy

Domnievate sa, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne?

V tom prípade zvoľte nasledujúci postup:

 1. Požiadajte poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu:
  • žiadosť sa podáva písomne,
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti najneskôr do 30 dní odo dňa jej podania, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote

 2. Ak ste požiadali poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu, avšak aj napriek tomu:
  • nie ste s riešením Vašej žiadosti spokojná/ý,
  • nedošlo k Vami požadovanej náprave
  môžete podať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Kto môže podať podnet na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

1. Dotknutá osoba/Pacient

Osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdrav. starostlivosti

2. Zákonný zástupca pacienta

Zákonný zástupca maloletého dieťaťa, Súdom ustanovený opatrovník v zmysle Občianskeho zákonníka

3. Blízka osoba pacienta

Blízka osoba môže podať podnet, ak:
a) pacient, ktorého sa podnet týka už nežije,
b) zdravotný stav pacienta, ktorého sa podanie týka, mu neumožňuje podnet podať osobne.


V prípade, ak vyplníte formulár cez “chcem podať podnet”, bude Vám vygenerovaný podnet zaslaný na zadaný email.
Podnet je potrebné vytlačiť, vlastnoručne podpísať a zaslať na adresu pobočky úradu podľa miesta poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Chcem podať podnet

Podávateľ podnetu (dotknutá osoba/pacient, zákonný zástupca pacienta, blízka osoba pacienta) môže podľa § 43a ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. písomne splnomocniť inú osobu na podanie podnetu.

Späť na úvodnú stránku

Publikované: 4. novembra 2021
Naposledy upravené: 7. marca 2023